Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija 2020 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn. dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamame Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

1. Projekto tikslai

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto 1.3. veikla, skirta žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.

Šios veiklos tikslas – išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

2. Projekto veiklos Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje

Tikslas – per ugdymo turinį stiprinti mokinių, esančių iš nepalankios kalbinės aplinkos, lietuvių kalbos galias.

Uždaviniai:

 1. ugdyti mokinių kalbinius gebėjimus visų mokomųjų dalykų pamokose taikant įvairias mokymosi strategijas;
 2. plėtoti mokinių dalykines, bendrąsias, komunikavimo lietuvių kalba kompetencijas organizuojant popamokinę veiklą;
 3. stipinti mokinių motyvaciją vartoti lietuvių kalbą neformalioje aplinkoje.

Mokinių pasiekimų gerinimo modelis taikomas 8 klasių mokiniams, esantiems iš nepalankios kalbinės aplinkos.

Projekto mokyklos komanda – 11 įvairių dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos) mokytojų. Kai kurias projekto veiklos plano priemones vykdo visi 8-ose klasėse dirbantys mokytojai. Projekto metu mokytojai kartu su mokiniais išbando pasirinktas veiklas (priemones), skirtas mokinių kalbiniams gebėjimams ugdyti ir pasiekimams gerinti. Taikomos mokymosi bendradarbiaujant strategijos daugiau dėmesio skiriant mokiniams, esantiems iš nepalankios kalbinės aplinkos, ugdomi gebėjimai tiksliai vartoti sąvokas, taikant skaitymo strategijas mokomasi skaityti specialų tekstą, rašyti ir sakyti dalykinius tekstus, mokiniai skatinami dalyvauti įvairiose veiklose, ugdančiose dalykines, bendrąsias, komunikavimo lietuvių kalba kompetencijas.

3. Tikėtina projekto nauda

 • Individuali kiekvieno mokinio sėkmė – aukštesnis lietuvių kalbos mokėjimo lygis, didesnė mokymosi motyvacija, geresni akademiniai pasiekimai, didesnė savivertė, stipresnis teigiamas požiūris į valstybinės kalbos mokymąsi
 • Aukštesni gimnazijos veiklos rezultatai – aukštesni gimnazijos pasiekimai ir pažanga, efektyvesnė pagalba mokiniui atsižvelgiant į jo poreikius, įvairesnės ugdymo(si) organizavimo formos ir būdai, aukštesnė mokytojų kompetencija, bendruomenės (tėvų) lūkesčių tenkinimas
 • Labiau savimi pasitikintys, drąsesni, veiklesni jaunuoliai, puoselėjantys lietuvių kalbą šeimoje, visuomenėje. Sėkmingesnė integracija į socialinį ir ekonominį šalies gyvenimą.

4. Projekto rezultatai

Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengti modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.

Projekto vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

Daugiau apie projektą

Taip pat žiūrėkite

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 – 11.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45