Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos nuostatai 2024 m. 2024-04-26 11:58:07 12.29 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos tarybos nuostatai 2020 m. 2024-04-26 11:58:07 254.08 KB
2021-2022 metų klasės nuostatai 2024-04-26 11:58:07 134.93 KB
Tvarkų aprašai
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024 m. 2024-02-23 11:14:13 433.16 KB
Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-23 11:14:13 402.1 KB
Ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo tvarka 2021 m. 2024-02-23 11:14:13 423.41 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-23 11:14:13 115.19 KB
Incidentų darbe tyrimo ir registravimo tvarkos aprašas 2018 m. 2024-02-23 11:14:13 115.9 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-23 11:14:13 633.12 KB
Profesinio orientavimosi aprašas 2019 m. 2024-02-23 11:14:13 119.05 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo aprašas 2020 m. 2024-02-23 11:14:13 192.26 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarkos aprašas 2024 m. 2024-07-13 12:29:56 332.44 KB
Pranešimas dėl mokinio praleistų pamokų 2024-02-23 11:14:13 14.93 KB
Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamos priežasties praleistų pamokų 2024-02-23 11:14:13 14 KB
Mokinio paaiškinimas dėl pavėlavimo 2024-02-23 11:14:13 13.03 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2017 m. 2024-02-23 11:14:13 166.7 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 1-4 klasių 2023 m. 2024-02-23 11:14:13 312 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 5-8 ir I-IV gimn. klasių 2023 m. 2024-02-23 11:14:13 584.89 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2020 m. 2024-02-23 11:14:13 440.37 KB
Gautų prašymų dėl mokinių perkėlimo į kitą klasę/grupę, mokytojų keitimo nagrinėjimo tvarka 2017 m. 2024-02-23 11:14:13 77.08 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2024-02-23 11:14:13 623.92 KB
Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka 2021 m. 2024-02-23 11:14:13 578.2 KB
Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarkos pakeitimas 2024-02-23 11:14:13 204.77 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021 m. 2024-02-23 11:14:13 125.79 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas V-144 2022-09-08

2022-09-08

2024-02-23 11:14:13 216.5 KB
Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka 2024-02-23 11:14:13 368.59 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2020 m. 2022-04-10 11:09:14 569.47 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2024-02-28 09:21:44 186.97 KB
Prašymai
Prašymas į priešmokyklinio ugdymo grupę forma 2024-03-01 08:58:39 41.5 KB
Prašymas į 1 klasę forma 2024-03-01 08:57:32 42.5 KB
Atmintinė būsimam pirmokui 2024-03-21 09:38:52 1.94 MB
Prašymas išduoti skaitmeninį pažymėjimą 2024-05-03 09:24:34 22.22 KB
Prašymas laikyti brandos egzaminus 2023-09-12 09:15:57 17.77 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją 41 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 42.5 KB
Raštinės vedėjo pareigybė 2023-02-07 13:26:08 23.78 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė 25.26 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybė 28.24 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Specialiojo pedagogo pareigybė 2023-02-07 13:30:05 25.4 KB
Socialinio_pedagogo_pareigybė 2023-02-07 13:30:05 21.86 KB
Psichologo pareigybė 2023-02-07 13:30:05 56 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-02-07 13:30:05 16.54 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybė 2023-02-07 13:30:05 23.98 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-02-07 13:30:05 23.33 KB
Informacinių technologijų sistemų administratoriaus pareigybė 56.5 KB
Viešųjų pirkimų organizatorius pareigybės 21.1 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Archyvo tvarkytojo pareigybės aprašymas 53.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimas 2024-06-13 10:44:30 253.61 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano 7.5.1. punkto pakeitimas 2024-06-13 10:44:30 691.01 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-06-13 10:44:30 1.23 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-06-13 10:44:30 1.11 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2022-2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2024-06-13 10:44:30 29.96 KB
2024 m. veiklos planas 2024-06-13 10:44:30 530.41 KB
2023 m. veiklos planas 2024-06-13 10:44:30 608.64 KB
2022 m. veiklos planas 2024-06-13 10:44:30 400.93 KB
2021-2023 metų strateginis planas 2024-06-13 10:44:30 598.08 KB
2021-2022 m. m. mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-06-13 10:44:30 0.99 MB
2021 metų veiklos planas 2024-06-13 10:44:30 759.94 KB
Ugdymo plano priedai
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 2021 -2022 m. m. (1 priedas) 2022-04-09 16:48:21 0.99 MB
Mokinių mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo priemonių planas 2021-2022 m. m. (2 priedas) 2022-04-09 16:47:15 203.32 KB
Vidurinio ugdymo individualaus plano keitimo tvarkos aprašas 2021-2022 m. m. (3 priedas) 2022-04-09 16:47:29 208.24 KB
Socialinės – pilietinės veiklos kryptys 5-8 ir I-II gimnazijos klasių mokiniams 2021-2022 m. m. (4 priedas) 2022-04-09 16:48:43 207.66 KB
Veiklos ataskaitos
Vadovo veikla
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2023 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 285.75 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2022 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 1.55 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2020 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 118.05 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2019 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 6.76 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2018 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 517.38 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2017 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 270.04 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2021 m. veiklos ataskaita 2024-01-23 08:48:28 1.73 MB
Vadovo veiklos užduotys
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktorės Rimos Razmienės 2018 metų veiklos užduotys 202.02 KB
Švenčionių rajono savivaldybės mero potvarkis "Dėl Švenčionių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų 2018 metų užduočių nustatymo"-elektroninio dokumento nuorašas 212.82 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m.
Gimnazijos veiklos planas birželio mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 197.27 KB
Gimnazijos veiklos planas gegužės mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 210.73 KB
Gimnazijos veiklos planas balandžio mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 204.93 KB
Gimnazijos veiklos planas kovo mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 266.4 KB
Gimnazijos veiklos planas vasario mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 170.39 KB
Gimnazijos veiklos planas sausio mėnesiui 2024-06-13 10:39:14 235.92 KB
2023 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžio mėnesiui 2024-01-10 10:58:39 264.05 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričio mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 175.29 KB
Gimnazijos veiklos planas spalio mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 169.08 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjo mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 145.33 KB
Gimnazijos veiklos planas birželio mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 178.79 KB
Gimnazijos veiklos planas gegužės mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 211.36 KB
Gimnazijos veiklos planas balandžio mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 184.49 KB
Gimnazijos veiklos planas kovo mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 170.95 KB
Gimnazijos veiklos planas vasario mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 150.1 KB
Gimnazijos veiklos planas sausio mėnesiui 2023-12-05 08:11:21 144.83 KB
2022 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžio mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 177.46 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričio mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 170.99 KB
Gimnazijos veiklos planas spalio mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 182.17 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjo mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 138.68 KB
Gimnazijos veiklos planas birželio mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 213.69 KB
Gimnazijos veiklos planas gegužės mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 227.59 KB
Gimnazijos veiklos planas balandžio mėnesiui 2023-09-21 08:52:13 162.75 KB
Gimnazijos veiklos planas kovui 2023-09-21 08:52:13 199.85 KB
Gimnazijos veiklos planas vasariui 2023-09-21 08:52:13 177.26 KB
Gimnazijos veiklos planas sausiui 2023-09-21 08:52:13 197.37 KB
2021 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžiui 2022-04-10 10:24:37 207.71 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričiui 2022-04-10 10:24:37 182.9 KB
Gimnazijos veiklos planas spaliui 2022-04-10 10:24:37 167.33 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjui 2022-04-10 10:24:38 150.42 KB
Gimnazijos veiklos planas birželiui 2022-04-10 10:24:38 239.29 KB
Gimnazijos veiklos planas gegužei 2022-04-10 10:24:38 154.07 KB
Gimnazijos veiklos planas balandžiui 2022-04-10 10:24:38 212.64 KB
Gimnazijos veiklos planas kovui 2022-04-10 10:24:38 199.01 KB
Gimnazijos veiklos planas vasariui 2022-04-10 10:24:39 278.41 KB
Gimnazijos veiklos planas sausiui 2022-04-10 10:24:39 260.81 KB
2020 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžiui 2022-04-10 10:26:57 332.29 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričiui 2022-04-10 10:26:57 268.49 KB
Gimnazijos veiklos planas spaliui 2022-04-10 10:26:57 333.13 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjui 2022-04-10 10:26:58 467.54 KB
Gimnazijos veiklos planas balandžio-gegužės mėnesiams 2022-04-10 10:26:58 94.8 KB
Gimnazijos veiklos planas kovui 2022-04-10 10:26:58 118 KB
Gimnazijos veiklos planas vasariui 2022-04-10 10:26:58 187.91 KB
Gimnazijos veiklos planas sausiui 2022-04-10 10:26:58 114 KB
2019 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžiui 2022-04-10 10:31:33 247.56 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričiui 2022-04-10 10:31:33 240.38 KB
Gimnazijos veiklos planas spaliui 2022-04-10 10:31:34 137.35 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjui 2022-04-10 10:31:34 244.08 KB
Gimnazijos veiklos planas birželiui 2022-04-10 10:31:34 244.25 KB
Gimnazijos veiklos planas gegužei 2022-04-10 10:31:34 250.79 KB
Gimnazijos veiklos planas kovui 2022-04-10 10:31:34 122.39 KB
Gimnazijos veiklos planas vasariui 2022-04-10 10:31:34 109.43 KB
Gimnazijos veiklos planas sausiui 2022-04-10 10:31:35 105 KB
2018 m.
Gimnazijos veiklos planas gruodžiui 2022-04-10 10:32:44 247.6 KB
Gimnazijos veiklos planas lapkričiui 2022-04-10 10:32:44 256.44 KB
Gimnazijos veiklos planas spaliui 2022-04-10 10:32:45 240.91 KB
Gimnazijos veiklos planas rugsėjui 2022-04-10 10:32:45 269.47 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 524.12 KB
2023 m.
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-02 09:07:38 14.54 MB
2023 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-02 09:07:38 579.23 KB
2023 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-02 09:07:38 579.01 KB
2023 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-05-02 09:07:38 577.39 KB
2022 m.
2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-24 08:47:10 4.29 MB
2022 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-24 08:47:10 943.71 KB
2022 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-24 08:47:11 959.04 KB
2022 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-24 08:47:11 951.23 KB
2021 m.
2021 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-17 10:34:12 469.05 KB
2021 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-17 10:34:12 471.06 KB
2021 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-02-17 10:34:12 454.76 KB
2020 m.
2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:52:06 2.26 MB
2020 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:52:06 444.75 KB
2020 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:52:07 1.06 MB
2020 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:52:07 460.1 KB
2019 m.
2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:54:24 2.64 MB
2019 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:54:25 459.91 KB
2019 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:54:25 461.78 KB
2019 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:54:25 466.28 KB
2018 m.
2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:57:07 2.03 MB
2018 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:57:07 478.91 KB
2018 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:57:07 447.15 KB
2018 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:57:08 452.59 KB
Ataskaitų rinkiniai biudžeto ir finansų suarchyvuoti
2017 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:59:57 10.51 MB
2016 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:59:58 7.11 MB
2015 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 11:59:59 6.24 MB
2014 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 12:00:02 12.21 MB
2013 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 12:00:03 7.32 MB
2012 m. ataskaitų rinkinys 2022-04-10 12:00:04 739.37 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
Biudžeto vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaita 2.63 MB
2023 m.
2023 metų biudžeto vykdymo ataskaita 2024-05-02 09:12:00 3.75 MB
Biudžeto vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2024-03-14 12:02:44 2.35 MB
Biudžeto vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita 2024-03-14 12:02:44 2.56 MB
Biudžeto vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita 2024-03-14 12:02:44 2.59 MB
2022 m.
Biudžeto vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2023-05-25 11:36:44 2.51 MB
Biudžeto vykdymo 2022 m. rugsėjo 31 d. ataskaita 2023-05-25 11:36:44 3.22 MB
Biudžeto vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita 2023-05-25 11:36:44 2.99 MB
Biudžeto vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita 2023-05-25 11:36:44 2.96 MB
2021 m.
Biudžeto vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:38:51 2.93 MB
Biudžeto vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:38:51 976.38 KB
Biudžeto vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2023-02-27 11:56:39 1.39 MB
Biudžeto vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita 4.05 MB
2020 m.
Biudžeto vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:41:24 1.9 MB
Biudžeto vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:41:24 889.18 KB
Biudžeto vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:41:24 1.05 MB
Biudžeto vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:41:25 1.06 MB
2019 m.
Biudžeto vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:44:51 1.51 MB
Biudžeto vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:44:52 1.81 MB
Biudžeto vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:44:52 1.79 MB
Biudžeto vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:44:52 2.9 MB
2018 m.
Biudžeto vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:46:42 1.5 MB
Biudžeto vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:46:43 886.48 KB
Biudžeto vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita 2022-04-10 11:46:43 3.5 MB
Biudžeto vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita 2022-04-10 11:46:43 1.22 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraščiai 1-4 klasių 2023-02-23 12:49:57 383.73 KB
15 dienų valgiaraščiai 5-8 ir gimnazijos klasių 2023-02-23 12:48:15 393.36 KB
Nemokamo maitinimo valgiaraščiai 1-4 klasių 2023-02-23 12:48:15 1.12 MB
Nemokamo maitinimo valgiaraščiai 5-8 ir gimnazijos klasių 2023-02-23 12:48:15 175.26 KB
Dokumentai
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-01-06 12:35:43 107.3 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-02-04 11:33:04 24.48 KB
Gimnazijos mažos vertės Viešųjų pirkimų taisyklės 2018 m. 2023-02-04 11:33:04 457.92 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl supaprastintų mažos vertės VP ir VP komisijos darbo reglamento tvirtinimo 2018 m. 2023-02-04 11:33:04 482.75 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2018 m. mažos vertės pirkimų taisyklės 2023-02-04 11:33:04 15.54 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2018 m. viešųjų pirkimų darbo reglamentas 2023-02-04 11:33:04 4.63 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 2018 m. viešųjų pirkimų planas 2023-02-04 11:33:04 2.08 MB
Ilgalaikio turto aprašas su priedais 2014 m. 2023-02-04 11:33:04 377.75 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2024-02-05 10:25:27 137.08 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimas 2021 m. 2022-04-11 10:54:40 165.89 KB
Įsivertinimo ir pažangos anketa_2017 m. 2022-04-11 10:54:41 479.59 KB
Įsivertinimo-ir-pažangos-anketa 2015-2016 m. m. 2022-04-11 10:54:41 819.75 KB
Įsivertinimo ir pažangos anketa 2014-2015 m. m. 2022-04-11 10:54:41 629.17 KB
Vidaus audito išvados 2013-2014 m. m. 2022-04-11 10:54:42 1.13 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Įstaigos dovanų vertinimo aprašas 2020 m. 2023-01-31 18:31:42 147.91 KB
Veiksmų gavus neteisėta atlygį tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-31 18:31:42 120.88 KB
Korupcijos prevencijos programa 2019 m. 2023-01-31 18:31:42 129.44 KB
Darbo grupė 2017 m. 2023-01-31 18:31:42 290.68 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-01-06 12:42:29 77.5 KB
Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-01-06 12:42:29 120.96 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos suvestinė 2023-01-06 12:42:29 178.84 KB
Lankstinukas Vaiko-Geroves-Komisija 2023-01-06 12:42:29 2.19 MB
Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-01-06 12:42:29 216.46 KB
Vaiko gerovės komisijos rajono darbo reglamentas 2016 m. 2023-01-06 12:42:29 965.36 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos asmens duomenų apsaugos politika 2021 m. 2022-04-10 11:19:42 436.24 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas 2021 m. 2022-04-10 11:19:42 454.84 KB
Mokinių ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021 m. 2022-04-10 11:19:43 524.37 KB
Darbuotojų asmens duomenų apsaugos taisyklės 2021 m. 2022-04-10 11:19:43 444.19 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021 m. 2022-04-10 11:19:43 324.8 KB
Interneto svetainės privatumo politika 2021 m. 2022-04-10 11:19:43 283 KB
Gimnazijos protokolai Atnaujinta Dydis
2021 m.
Gimnazijos protokolų išrašas 2021-03-24 2022-04-08 18:05:19 61.25 KB
Gimnazijos protokolų išrašas 2021-03-17 2022-04-08 18:05:19 106.09 KB
Gimnazijos protokolų išrašas 2021-01-20 2022-04-08 18:05:19 103.31 KB
Gimnazijos protokolų išrašas 2021-01-13_3 2022-04-08 18:22:06 367.88 KB
Gimnazijos protokolų išrašas 2021-01-13_2 2022-04-08 18:22:06 101.51 KB
Gimnazijos protokolų išrašas 2021-01-13 2022-04-08 18:22:06 100.32 KB
Gimnazijos protokolų išrašas 2021-01-06 2022-04-08 18:22:06 101.66 KB
2020 m.
Gimnazijos tarybos protokolo išrašas 2020-12-09 2022-04-08 18:25:47 107.66 KB
Gimnazijos tarybos protokolo išrašas 2020-12-02 2022-04-08 18:25:47 283.72 KB
Gimnazijos tarybos protokolo išrašas 2020-11-26 2022-04-08 18:25:47 104.04 KB
Gimnazijos tarybos protokolo išrašas 2020-10-21 2022-04-08 18:25:48 112.23 KB
Gimnazijos tarybos protokolo išrašas 2020-10-07 2022-04-08 18:25:48 103.25 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2024 m. darbo užmokestis 2024-04-17 08:22:37 132.29 KB
2023 m. darbo užmokestis 2024-04-17 08:22:37 111.82 KB
2022 m. darbo užmokestis 2024-04-17 08:22:37 114.58 KB
2021 m. darbo užmokestis 2024-04-17 08:22:37 116.39 KB
Krizių valdymas Atnaujinta Dydis
Krizių valdymo komanda 2019 m. 2022-04-10 12:45:41 78.51 KB
Krizių valdymo veiksmų planas 2019 m. 2022-04-10 12:45:41 112.79 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės, 1–4, 5–8, I–IV klasių neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2022–2023 m. m. 2024-02-05 10:25:27 28.41 KB
1-4 klasių mokinių pamokų, konsultacijų ir klasių valandėlių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. II pusmetis 2024-04-08 10:10:08 632.83 KB
Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2024-02-05 10:25:27 137.08 KB
Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 5-12 klasių 2022-2023 m. m. II pusmetis 2024-02-05 10:25:27 17.57 KB
Atmintinė dešimtokui 2024-02-05 10:25:27 168.54 KB
Aprašas 2024-02-05 10:25:27 588.4 KB
Aprašas III gimnazijos klasių mokiniams 2024-02-05 10:25:27 336.18 KB
Olweus programa Atnaujinta Dydis
OPPP pristatymas 2022-04-11 11:05:57 814.5 KB
Drausminimo kopėtėlės 2022-04-11 11:05:57 97.94 KB
Informacija tėvams 2022-04-11 11:05:57 109.63 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos rezultatai 2022-04-11 11:05:58 353.7 KB
Olweus programos kokybės užtikrinimo planas 2022 m. sausio mėn. – 2023 m. sausio mėn. 2022-04-11 11:05:58 197.61 KB
Įsakymas dėl OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinacinio komiteto (OPKK) bei mokymosi ir supervizijų grupių (MSG) sudėties tvirtinimo 2022-04-11 11:05:58 104.63 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos modelio aprašymas 2022-04-11 12:58:22 270.04 KB
Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme 2022-04-11 12:58:22 466.13 KB
Projektai 2019-2022 m. m. įgyvendintų/įgyvendinamų projektų sąrašas 2022-04-11 12:58:22 78.99 KB
Mokymo priemonės ir vadovėliai Atnaujinta Dydis
2023 metais įsigytos mokymo priemonės ir vadovėliai 2024-02-02 09:02:54 228.55 KB
2021 metais įsigytos mokymo priemonės ir vadovėliai 2024-02-01 13:12:56 168.48 KB
Elektroninės patyčios Atnaujinta Dydis
Informacija tėvams 2022-04-12 17:25:46 682.79 KB
Informacija vaikams 2022-04-12 17:25:46 680.68 KB
Prekyba žmonėmis Atnaujinta Dydis
Prekyba žmonėmis pavojai 2022-04-12 17:30:01 440.62 KB