Priėmimas į gimnaziją

Mokiniai į gimnaziją priimami pagal rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas aptarnavimo teritorijas: Švenčionių miestas, Cirkliškio, Sarių, Strūnaičio, Svirkų (mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį) ir Švenčionių seniūnijos. Gyvenantys ne gimnazijos aptarnavimo teritorijoje į gimnaziją priimami tik tuo atveju, jei gimnazijoje yra laisvų vietų.

Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Į priešmokyklinio ugdymo grupę anksčiau gali būti priimamas vaikas tėvų (globėjų) prašymu, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai. Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į Švenčionių rajono Švietimo pagalbos tarnybą dėl vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tėvai (globėjai), iš tarnybos gavę rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis, priima galutinį sprendimą dėl 5 m. vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Mokytis į 1-ąją klasę pagal pradinio ugdymo programą priimami 6 ar 7 metų vaikai, baigę priešmokyklinio ugdymo programą.

Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą priimami mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, pateikę gimnazijos direktoriui pradinio išsilavinimo pažymėjimą. Vykdant vidurinio ugdymo programą aptarnavimo teritorija nenustatoma. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, pateikę gimnazijos direktoriui pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, patvirtinantį, kad jis baigė pagrindinio ugdymo programą, arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie 10 klasių baigimą. Mokinys, nebaigęs pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos, į prašyme nurodytą klasę tęsti mokslą priimamas pateikęs gimnazijos direktoriui mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – gimnazijai įvertintus jo mokymosi pasiekimus. Specialiųjų poreikių vaikai į gimnaziją ugdytis kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma priimami pagal aptarnaujamą teritoriją tėvams pateikus pedagoginės – psichologinės tarnybos rekomendacijas dėl tolimesnio mokymosi ir išvadas apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus. Mokytis pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami asmenys, pateikę gimnazijos direktoriui tėvų prašymą ir dokumentus apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą. Gimnazija, gavusi prašymą, jį registruoja vidaus dokumentų registracijos žurnale. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14 – 16 metų vaikas – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Mokinių priėmimas mokytis pagal pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo programas įforminamas gimnazijos direktoriaus įsakymu ir sutartimi. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14 – 16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.10 – 14.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45