Specialusis pedagogas

Specialiosiomis pedagogėmis gimnazijoje dirba

Virginija Duksienė Specialioji pedagogė, logopedė

Kuruoja priešmokyklinio ugdymo grupes, 1-4 klases
Kab. Nr. 202 (Lentupio g. 32)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 13.45

12.00 – 12.30

7.25 – 7.55
13.45 – 14.45

 

Antradienis

8.00 – 14.45

12.00 – 12.30

7.25 – 7.55

 

Trečiadienis

8.00 – 14.45

12.00 – 12.30

7.25 – 7.55  

Ketvirtadienis

8.00 – 14.45

12.00 – 12.30

7.25 – 7.55  
Penktadienis       Nuotoliniu būdu
10.00 – 18.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Svetlana Fedatenkova Specialioji pedagogė, logopedė

Specialiosios (lavinamosios) klasės mokytoja

Kuruoja Adutiškio skyrių, 5-8 klases
Kab. Nr. 201B (Adutiškio g. 18) 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Gimnazijoje Nuotoliniu būdu

Pirmadienis

8.00 – 11.00

12.00 – 14.00

 

7.30 – 8.00

10.55 – 12.00

14.00 – 15.00

 

Antradienis

13.00 – 14.00   12.30 – 13.00 14.00 – 19.30

Trečiadienis

8.00 – 11.00

11.30 – 15.30

 

7.30 – 8.00

11.00 – 11.30

 

Ketvirtadienis

8.55 – 14.00  

7.30 – 8.55

14.00 – 14.30

14.00 – 15.00
Penktadienis    

 

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios Švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • konsultuoja mokytojus, kaip pritaikyti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas;
 • konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais;
 • rengia metodines didaktines priemones, rekomendacijas mokytojams darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais;
 • tvarko ir pildo specialiojo pedagogo veiklos dokumentus;
 • tvarko mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bylas;
 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • bendradarbiauja su Švenčionių rajono Švietimo pagalbos tarnyba mokinių ugdymo klausimais.

Specialusis pedagogas, atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.10 – 14.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45