Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos nuostatai 2021 m. 2022-04-10 10:36:30 24.08 MB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos tarybos nuostatai 2020 m. 2022-04-10 10:36:30 254.08 KB
2021-2022 metų klasės nuostatai 2022-04-10 14:29:08 134.93 KB
Tvarkų aprašai
Gabių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-09-19 09:19:17 402.1 KB
Ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo tvarka 2021 m. 2023-09-19 09:19:17 423.41 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-09-19 09:19:17 115.19 KB
Incidentų darbe tyrimo ir registravimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-09-19 09:19:17 115.9 KB
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-09-19 09:19:17 633.12 KB
Profesinio orientavimosi aprašas 2019 m. 2023-09-19 09:19:17 119.05 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo aprašas 2020 m. 2023-09-19 09:19:17 192.26 KB
Mokinių pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarkos aprašas 2021 m. 2023-09-19 09:19:17 200.33 KB
Pranešimas dėl mokinio praleistų pamokų 2023-09-19 09:19:17 14.93 KB
Mokinio paaiškinimas dėl be pateisinamos priežasties praleistų pamokų 2023-09-19 09:19:17 14 KB
Mokinio paaiškinimas dėl pavėlavimo 2023-09-19 09:19:17 13.03 KB
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-09-19 09:19:17 166.7 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 1-4 klasių 2022 m. 2023-09-19 09:19:17 7.03 MB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 5-8 ir I-IV gimn. klasių 2020 m. 2023-09-19 09:19:17 569.12 KB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-09-19 09:19:17 440.37 KB
Gautų prašymų dėl mokinių perkėlimo į kitą klasę/grupę, mokytojų keitimo nagrinėjimo tvarka 2017 m. 2023-09-19 09:19:17 77.08 KB
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2023-09-19 09:19:17 623.92 KB
Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka 2021 m. 2023-09-19 09:19:17 578.2 KB
Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarkos pakeitimas 2023-09-19 09:19:17 204.77 KB
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas 2021 m. 2023-09-19 09:19:17 125.79 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas V-144 2022-09-08

2022-09-08

2023-09-19 09:19:17 216.5 KB
Pašalinių asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka 2023-09-19 09:19:17 368.59 KB
Taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės 2020 m. 2022-04-10 11:09:14 569.47 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-03-20 11:27:32 150.15 KB
Prašymai
Prašymas į priešmokyklinio ugdymo grupę forma 2023-02-28 08:22:57 42 KB
Prašymas į 1 klasę forma 2023-02-28 08:21:01 43 KB
Atmintinė būsimam pirmokui 2022-04-11 13:04:38 105.45 KB
Prašymas išduoti Išsilavinimo pažymėjimo dublikatą 2022-04-11 18:37:23 31.5 KB
Prašymas laikyti brandos egzaminus 2023-09-12 09:15:57 17.77 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 42.5 KB
Raštinės vedėjo pareigybė 2023-02-07 13:26:08 23.78 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė 25.26 KB
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybė 28.24 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Specialiojo pedagogo pareigybė 2023-02-07 13:30:05 25.4 KB
Socialinio_pedagogo_pareigybė 2023-02-07 13:30:05 21.86 KB
Psichologo pareigybė 2023-02-07 13:30:05 56 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 2023-02-07 13:30:05 16.54 KB
Bibliotekos vedėjo pareigybė 2023-02-07 13:30:05 23.98 KB
Bibliotekininko pareigybės aprašymas 2023-02-07 13:30:05 23.33 KB
Informacinių technologijų sistemų administratoriaus pareigybė 56.5 KB
Viešųjų pirkimų organizatorius pareigybės 21.1 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Archyvo tvarkytojo pareigybės aprašymas 53.5 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.10 – 12.55
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45