Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis gimnazijoje dirba

Jurgita Petrovičienė Socialinė pedagogė

Kuruoja priešmokyklinio ugdymo grupes, 1-4 klases
Kab. Nr. 207 (Lentupio g. 32)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.45 – 15.30 11.30 – 12.00

 

Antradienis

7.45 – 15.00 11.30 – 12.00 15.10 – 16.10

Trečiadienis

7.45 – 13.15 11.30 – 12.00 13.25 – 14.55

Ketvirtadienis

7.45 – 13.15 11.00 – 11.30 13.25 – 14.55
Penktadienis 7.45 – 13.15 11.30 – 12.00

13.25 – 14.25

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Tatjana Šalakitskaja Socialinė pedagogė

Kuruoja 5-8 klases
Kab. Nr. 111 (Adutiškio g. 18)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.45 – 14.00 11.45 – 12.15

14.10 – 15.40

Antradienis

7.45 – 14.00 11.45 – 12.15 14.10 – 15.40

Trečiadienis

7.45 – 14.00 11.45 – 12.15 14.10 – 15.40

Ketvirtadienis

7.45 – 14.00 11.45 – 12.15 14.10 – 15.40
Penktadienis 7.45 – 14.15 11.45 – 12.15

14.25 – 15.25

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Teresa Godlevskienė Socialinė pedagogė

Kuruoja Adutiškio skyrių, I-IV gimn. ir socialinių įgūdžių klases
Kab. Nr. 109 B (Adutiškio g. 18)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.30 – 14.10

12.00 – 12.30

14.15 – 15.15

Antradienis

7.30 – 13.15

11.30 – 12.00

13.20 – 14.20

Trečiadienis

7.30 – 13.00

11.30 – 12.00 13.05 – 14.05

Ketvirtadienis

7.30 – 14.00

10.45 – 11.15

14.05 – 15.05
Penktadienis 7.30 – 13.00   13.05 – 14.05

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Veiklos tikslas:

Siekti vaiko gerovės, ugdyti socialinius gebėjimus, teikti vaikui socialinę pedagoginę pagalbą, sudaryti prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai.

Veikla:

 • planuoja ir rengia savo veiklos programą;
 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius;
 • konsultuoja mokinius, jų tėvus/globėjus/rūpintojus, gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizės atvejus gimnazijoje;
 • nagrinėja ir sprendžia mokyklos nelankymo priežastis, motyvacijos, užimtumo, elgesio sutrikimų bei kitas problemas;
 • renka, analizuoja informaciją reikalingą mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su gimnazijos bendruomene, kitomis institucijomis;
 • vykdo saviraiškos, mokymosi motyvacijos prevencijos programas bendradarbiaudamas su kitais socialiniais partneriais;
 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje, posėdžiuose, Švietimo pagalbos specialistų metodinės grupės veikloje, Švenčionių rajono Socialinių pedagogų ir psichologų metodinio būrelio susirinkimuose ir kitos darbo grupėse.

Socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.15 – 14.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.15 – 14.00
 • 7. 14.10 – 14.55
 • 8. 15.00 – 15.45